Thanh lịch để đâu cho hết, nàng ngoài 30 mà không sắm mấy kiểu quần này thì thiếu sót quá

Thanh lịch để đâu cho hết, nàng ngoài 30 mà không sắm mấy kiểu quần này thì thiếu sót quá